О NAMA

Циљеви:

Z

Развој и популаризација економске науке, праксе и струке;

Z

Активности на унапређењу квалитета корпоративног и јавног управљања;

Z

Активности на унапређењу привредног система, економске политике и конкурентности;

Z

Афирмација етичког понашања у економском одлучивању;

Z

Развој друштвених односа културе и медија;

Z

Развој националне, локалне и завичајне културе;

Z

Активности на едукацији студената и саветовању младих људи;

Z

Активности на промоцији, подстицању предузетништва, развоја пољопривреде и руралних подручја код младих људи.

Активности:

Z

Организација научних скупова, саветовања, семинара, округлих столова и тематских скупова;

Z

Издавачка делатност кроз књиге, монографије, часописе и друге публикације која се односе на економију и друге сродне научне дисциплине у складу са законом;

Z

Пренос знања кроз обуку и едукације;

Z

Сарадња са високошколским институцијама;

Z

Сарадња са сродним организацијама у земљи и иностранству, стручним друштвима и сродним организацијама која имају искуства из праксе.