UPUTSTVO AUTORIMA ČASOPISA „Ekonomist“

Radove slati na Email: ekonomist.redakcija@gmail.com

Ostale informacije na: www.ekonomist.org.rs

Radove tehnički pripremiti na sledeći način:

Autori šalju radove na srpskom jeziku ćiriličnim ili latiničnim pismom;

Obim rada oko 22.000 karaktera bez razmaka, ili maksimalno 10 stranica;

Rad treba pripremiti na računaru, program Microsoft Office, Word for Windovs;

Format papira: ISO B5 (176 x250), mm, margine: levo 25 mm, gore/dole/desno 20 mm. Font Times New Roman, Line Spacing Single, spacing before=0 i after=0;

Naslov rada: centriran, size 12, bold, sva slova velika i najviše u dva reda;

Jedan red prazan (12pt);

Prezime i ime autora, size 11, bold, italic, samo prvo slovo veliko;

U fusnoti navesti: prezime i ime, akademsko/naučno zvanje, organizaciju/instituciju, punu adresu, broj telefona i e-adresu. Sve fusnote formata:, size 10;

Jedan red prazan (11pt);

Reč „Apstrakt“, centrirano, size 11, bold, italic;

Sadržaj apstrakta do 150 reči, justify, size 11, italic, spacing before=6 i after=6;

Reč „Ključne reči“ i ključne reči, size 11, Italic, navesti najviše 5 ključnih reči;

Glavni naslovi (npr. 1. Uvod) imaju redni broj, prvo slovo veliko, size 11, bold, centrirano, spacing before=12 i after=6;

Tekst rada size 11, ravnanje justify, spacing before=6 i after=6;

Podnaslovi imaju redni broj naslova i redni broj podnaslova (npr. 1.1. Uvodne napomene), prvo slovo veliko, size 11, centrirano, spacing before=12 i after=6;

Naslov tabele pisati iznad tabele, a naslov grafikona/slike/šeme ispod grafikona/slike/šeme, Size 10, bold, italic, spacing before=6 i after=0, ravnanje Justify na srpskom i engleskom jeziku (Table 1./Graph 1. /Figure 1/Shema 1.);

Kompletna tabela size 10, normal, a izvor tabele/grafikona/slike/šeme pisati ispod tabele/grafikona/slike/šeme, size 10, Italic, ravnanje desno, spacing before=0 i after=6;

Citiranje autora se navodi u zagradi a počinje prezimenom prvog autora i slovima „et al“ (ako ima više autora) i navođenjem godine citiranog autora;

Za citiranje Web izvora je potrebno u tekstu navesti osnovnu Web adresu, a celu adresu sa datumom zadnjeg pristupa navesti u literaturi;

Literatura se navodi abecednim redom prema prezimenu autora, sa rednim brojem, font size 11, spacing before=0 i after=0. U spisku literature se mogu naći samo citirani naslovi;

Citirane internet adrese se navode kao kompletan link a u zagradi se navodi datum zadnjeg pristupanja;

Na novoj stranici napisati naslov rada na engleskom jeziku, prezimena i imena autora (u fusnoti podataka o autorima), Summary, tekst apstrakta na engleskom i Keywords po pravilima koja važe i za tekst na srpskom.

Tekst rada mora biti po tehničkom uputstvu da bi bio objavljen.

Uređivački odbor časopisa „Ekonomist“

Preuzmite uptstvo u PDF formatu ⇒PREUZMI⇐